Европейски Съюз Финансирането се предоставя посредством “Европейския механизъм за микрофинансиране ПРОГРЕС”, създаден от Европейския Съюз Европейски механизъм за микрофинансиране ПРОГРЕС
>
> СЕКТОРЪТ НА МИКРОФИНАНСИРАНЕ ОБЕДИНЯВА СВОЙТЕ СИЛИ, ЗА ДА ПОДКРЕПИ ФИНАНСОВОТО ПРИОБЩАВАНЕ В ЕВРОПА
04.01.2019

СЕКТОРЪТ НА МИКРОФИНАНСИРАНЕ ОБЕДИНЯВА СВОЙТЕ СИЛИ, ЗА ДА ПОДКРЕПИ ФИНАНСОВОТО ПРИОБЩАВАНЕ В ЕВРОПА

  • През 2017г. Микрофинансиращи Институции (МФИ) в Европа са достигнали до почти  1 млн. активни кредитополучатели и са увеличили портфейлите си от отпуснати микро – кредити в размер над 3.2 млрд. евро.
  • През 2017г. 443 825 клиенти на МФИ са получили и нефинансови услуги.

На 11 декември Европейската мрежа за микрофинансиране (EMN) и Центъра за микрофинансиране (MFC) с гордост обявиха и публикуваха осмият брой на доклада „Микрофинансиране в Европа: Доклад от анкетно проучване 2016г.-2017г.“ [1]. 

В доклада е представен обстоен преглед на развитието на сектора по отношение на основните му институционални характеристики, портфейла от микро-кредити, както и социалните и финансови резултати за периода 2016г.-2017г.

В Доклада се подчертава мащаба и бързия растеж на сектора, както по отношение на общия размер на отпуснатите микро – кредити, така и на броя на самите кредитополучатели. През 2017г. МФИ в Европа са отпуснали общо над 660 300 кредита (което е с от 5% повече в сравнение с 2016г.) с общ размер от над 2,1 млрд. евро (което е повече с 11% в сравнение с 2016г.).

Предоставяне на нефинансови услуги в ключов елемент в микрофинансирането в Европа. В Доклада се посочва, че почти 70% от изследваните МФИ използват сходен подход за предоставянето на финансови продукти и нефинансови услуги.  През 2017г. 443 825 клиенти на МФИ са се възползвали от предлаганите нефинансовите услуги като освен финансиране са получили и безплатно специализирано обучение и менторство.   

В Доклада са разгледани резултатите, свързани с насърчаване на предприемачеството и увеличаването броя на новите работни места. Включените в изследването МФИ подкрепят микро-предприятията и самонаетите лица и през 2017г. броят на активните кредитополучатели подкрепени чрез микро-кредитиране за бизнеса са 406 715 предприемачи, което е с 5% повече от 2016г.

„Това, което се откроява в доклада е най-вече динамиката на сектора, който подкрепя нарастващия брой клиенти и микро-предприятия и то благодарение на комбинираното предлагане на финансови и нефинансови услуги“, казва Elwin Groenevelt, президент на ЕMN.

Lucija Popovska, председател на MFC, изтъква, че „тези резултати са доказателство, че микрофинансирането се е превърнало в развиващ се сектор в Европа и носи значителен потенциал за по-нататъшен растеж през следващите години, особено във връзка с финансово приобщаване на бедни слоеве от населението и групи в неравностойно положение“.

[1] Докладът се базира на данни, предоставени от 156 МФИ, развиващи дейност в 28 страни в Европа

 

УСТОИ АД е пълноправен член на:


Европейската мрежа за микрофинансиране

Център за микрофинансиране

ФИНАНСИРАНЕТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ПОСРЕДСТВОМ “ЕВРОПЕЙСКИЯ МЕХАНИЗЪМ ЗА МИКРОФИНАНСИРАНЕ ПРОГРЕС”, СЪЗДАДЕН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

УСТОИ АД е създадено
с подкрепата на: