Политика към клиентите

Дефиниция

Политиката към клиентите на УСТОИ АД представлява съвкупност от принципи и подходи за работа с потенциални и текущи клиенти. Тя произтича от мисията и корпоративната ценностна система на Дружеството.

Цели и обхват

Определя поведението и отношението на всички служители на Дружеството към клиентите.

Основни принципи

Настоящата политика дефинира основните принципи на работа на УСТОИ АД, свързани с предлагането на услугите и начина на обслужване на клиентите. Те произтичат от трите основни принципа, заложени при упражняване на дейността на Дружеството: Познаване на бизнеса, Персонален подход и Прозрачност.

1. Познаване на бизнеса

1.1. Определяне на потребностите в бизнеса на клиента - Продажбените подходи са свързани с определяне на конкретните потребности в бизнеса на клиента. Решението на клиента за ползване на кредит следва да е свързано с изгодата и риска от ползването на кредит – т.е. решението на клиента следва да е рационално;

1.2. Определяне подходящи характеристики на предлаганите продукти – Финансовите продукти следват потребностите на бизнеса на целевите клиентите, като са съобразени с финансовите възможности на бизнеса, така че клиентите да бъдат предпазени от бъдещи затруднения и негативен ефект върху бизнеса. Промяната във потребностите и възможностите на бизнеса определя промяна в характеристиките на предлаганите продукти;

1.3. Предлагане на подходящи параметри на кредита – Параметрите на кредита следва да бъдат съобразени с размера на бизнеса и финансовите възможности на кредитоискателя, така че получаването на финансови средства да се отрази положително върху неговия бизнес, както и да увеличи неговата кредитоспособност и финансови възможности в бъдеще;

1.4.  Оценка целесъобразността на кредита – предназначението на кредита се оценява по такъв начин, че ползването на кредит да бъде обосновано и да допринесе за положителен ефект върху бъдещето на бизнеса;

1.5.  Кредитоспособността на клиента е определящ фактор при взимане на решение по кредитни сделки – Решението по кредитните сделки е следствие на комплексно проучване на финансовите възможности на кредитоискателя – на неговия бизнес и неговото домакинство, с цел избягване на свръхзадлъжнялост и проблеми при изплащането на кредита.

2. Персонален подход

2.1.  Партньорски подход към клиента – Използваните подходи при контакт с клиенти следва да бъдат в дух на взаимното уважение, доверие, толерантност и професионализъм. Основната цел следва да бъде постигане на дългосрочни партньорски взаимоотношения с клиента;

2.2. Недискриминационен подход към клиента – Клиенти от всички етноси получават еднакво отношение и качество на обслужване;

2.3. Етични подходи при обезпечаване на събираемостта – Подходите, свързани със събираемостта на просрочени вноски следва да бъдат съобразени със спецификата на проблемите в бизнеса и семейството на кредитополучателя. Основната цел следва да бъде постигане на взаимноизгодно решение с оглед обезпечаване по-нататъшно обслужване на задължението от страна на клиента и запазването му като клиент на дружеството.  Използването на заплашителен език и поведение е недопустимо!

2.4. Професионално отношение към клиента – Коректност в подаваната информация относно изисквания и условия по предлаганите продукти. Уважаване времето на клиента с оглед постигане ефективно и качествено обслужване;

2.5. Конфиденциалност на предоставената от клиента информация както от него, така и от неговите поръчители  – Предоставената информация следва да бъде адекватно съхранявана и обработена с оглед осигуряване на висока защита на личните данни и бизнес информацията.

3. Прозрачност

3.1. Ясно дефиниране на всички условия по кредитите – Всички изисквания към кредитоискателите следва да бъдат ясно определими и лесно разбираеми от тях;

3.2. Просто ценообразуване – Лихвата по всички финансови продукти следва да бъде ясно дефинирана и да може лесно да се изчисли от клиента; 

3.3. Ценообразуване на кредити според пазара – Лихвените равнища, таксите и комисионните следва да бъдат съобразени с пазарните равнища, формирани от предлаганите от банките кредитни продукти;

3.4. Достъпност на информацията, свързана с условията по предлаганите продукти – Всички условия следва да бъдат лесно достъпни от страна на клиенти. Всички приложими такси и комисионни следва да бъдат адекватно изложени. Промените в условията следва да бъдат оповестени своевременно с оглед бързо информиране на клиентите;

3.5. Ясни и справедливи договорни отношения – Всички договори за кредит следва да сa изготвени в духа партньорство, взаимна изгода и при равни права за страните. Използваният стил и терминология на договорите следа да бъдат ясни и точни. Погасителните планове следва да са ясни и прости за разбиране и изчисление;

3.6.  Лоялност при осъществяването на рекламни кампания – Всички рекламни материали следва да отразяват вярно и точно характеристиките на кредитните продукти;

3.7. Възможност за обратна връзка от страна на клиента – Всички клиенти следва да имат възможност за подаване на предложения и оплаквания. Своевременно следва да се предостави справедлив  и ясен отговор на всички предложения и оплаквания.

УСТОИ АД е пълноправен член на Европейската мрежа за микрофинансиране и Център за микрофинансиране
„Бизнес кредит 1” е търговска марка на УСТОИ АД УСТОИ АД е администратор на лични данни по ЗЗЛД рег.Nо.15466/03.08.2011 г УСТОИ АД е НБФИ съгласно ЗКИ рег. Nо: BGR00098

Финансирането се предоставя посредством "Европейския механизъм за микрофинансиране ПРОГРЕС" създаден от Европейския Съюз

.
УСТОИ АД е създадено с подкрепата на:
Приема плащания с Visa и MasterCard
Резултат с изображение за visa

УСТОИ АД 2016 Всички права запазени.
Powered by Website.bg