Безлихвен бизнес кредит

СЪЩНОСТ

От 2014 г., „Кажи идеите си на глас“ се превърна в ежегоден конкурс, който стимулира собственици на малък бизнес и земеделски производители да реализират своите бизнес идеи По линия на конкурса УСТОИ Бизнес кредит 1 е предоставил безлихвено финансиране в размер на 422 600 лв. и е подкрепил 21 проекта. Конкурсът е организиран от УСТОИ Бизнес кредит 1 посредством финансиране, предоставено от Европейския инвестиционен фонд по линия на Европейския механизъм за микрофинансиране „Прогрес“ на Европейския Съюз.

ЦЕЛ

Конкурсът „КАЖИ ИДЕИТЕ СИ НА ГЛАС“, си поставя за цел да открие и предостави възможност за реализация на иновативни идеи на собственици на малък бизнес и земеделски производители, водещи до положителен ефект за развитие на бизнеса и имащи социална значимост, свързана с увеличена трудова заетост и/или предоставяне на ценни за обществото услуги.

ОБХВАТ НА КОНКУРСА

В конкурса могат да се включат собственици на малък бизнес и земеделски производители, развиващи своята бизнес дейност и живеещи на територията на градовете Велико Търново,  Плевен, Пловдив, Перник и София, както и населените места в обхвата на програмата за „Земеделско кредитиране“ в областите Велико Търново, Плевен и Пловдив.

НАГРАДИ

УСТОИ Бизнес кредит 1 ще отпусне безлихвено финансиране на 5-те (петте)  най-добри проекта, имащи положителен бизнес и социален ефект. Минималният размер на средствата е 1000 лв., а максималният 25 000 лв. За наградите се състезават собственици на малък бизнес и земеделски производители от всички населени места, посочени в раздел „Обхват на конкурса“.

НАЧИН НА УЧАСТИЕ

  1. Прочете внимателно Условията за участие

  2. Попълнете Заявката за участие. Подадената от кандидатите информация в Заявката за участие е защитена по смисъла на ЗЗЛД

  3. Изпратете попълнената Заявка за участие на office@ustoi.org или в най-близкия до Вас офис.

СРОК ЗА УЧАСТИЕ

УСТОИ Бизнес кредит 1 ще обработва всички получени до 15.06.2017 г. Заявки за участие. След, като изтече срокът Организатора и специално сформирана комисия ще разгледа всяка едва заявка и ще извърши качествена оценка на нейния потенциал. 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

  


 
УСТОИ АД е пълноправен член на Европейската мрежа за микрофинансиране и Център за микрофинансиране
„Бизнес кредит 1” е търговска марка на УСТОИ АД УСТОИ АД е администратор на лични данни по ЗЗЛД рег.Nо.15466/03.08.2011 г УСТОИ АД е НБФИ съгласно ЗКИ рег. Nо: BGR00098

Финансирането се предоставя посредством "Европейския механизъм за микрофинансиране ПРОГРЕС" създаден от Европейския Съюз

.
УСТОИ АД е създадено с подкрепата на:
Приема плащания с Visa и MasterCard
Резултат с изображение за visa

УСТОИ АД 2016 Всички права запазени.
Powered by Website.bg