Агробизнес кредит

Предназначение

/Акценти/iStock_tractor_000018610343XSmall.jpg

От началото на 2007 г., насочихме финансови средства, за да подпомогнем селскостопанските производители.  На база натрупания опит, проведените пазарни проучвания и получената обратна връзка от нашите клиенти, ние създадохме нови възможности за земеделските производители да:

  • Закупуват семена, торове, препарати, горива
  • Закупуват земя и селскостопански сгради
  • Увеличават броя на отглежданите животни
  • Изграждат или ремонтират селскостопанските си сгради
  • Изграждат и оборудват своите оранжерии
  • Погасяват стари задължения
  • Закупуват селскостопанска техника и инвентар

 

 

Възможности за финансиране

УСТОИ АД дава възможност на земеделските стопани да кандидатстват за кредити от 1 000 до 65 000 лв. в зависимост от индивидуалните им потребности и възможности. Предоставяме възможности за гъвкави погасителни планове, съобразени със спецификата на земеделската дейност. Лихвените равнища са фиксирани за целия период на договора. Таксите са по-ниски от тези на основните конкуренти. Процедурата е улеснена и се изискват само документи, които клиентите притежават. 

 

Примерен кредит:

Кредитополучател Земеделски производител, отглеждащ овце                                
Сума 5000 лв
Предназначение Закупуване на фураж
Срок 18 месеца
Размер на месечната вноска

При равни месечни вноски:

340 лв. за целия срок на кредита.

При гъвкав погасителен план с 6 месеца гратисен период:

63 лв. през месеците без млеконадой

479 лв. през месеците с млеконадой

Обезпечение  Поръчителство
Такси

ОУТТК

 

Примерен кредит:

Кредитополучател Земеделски производител, отглеждащ царевица                          
Сума
 
25 000 лв.
Предназначение Закупуване на земеделска земя и рефинансиране на задължения
Срок 60 месеца
Размер на месечната вноска Равни месечни вноски: 646 лв.
Обезпечение Ипотека на недвижим имот
Такси 

ОУТТК

 

Обезпечение

Ние предоставяме различни варианти за обезпечение на кредитите, с оглед индивидуалните възможности на нашите клиенти,.

 

  • Обезпечение посредством поръчители;
  • Обезпечение посредством залог на движимо имущество, включително отглежданите в стопанството, животни;
  • Обезпечение посредством ипотека на недвижим имот;

 

За клиентите, които се нуждаят от допълнителни парични средства, но не могат да предоставят обезпечение, УСТОИ АД предоставя възможности за групово кредитиране, при което не се изисква залог или поръчителство.

 

Земеделски стопани получават кредит от УСТОИ АД, като създават група от минимум трима човека. Тогава те получават достъп до нарастващи кредити  за  оборотен капитал и малки инвестиции, за които не се изисква обезпечение. Кредитите започват от максимум 1 200 лева и нарастват постепенно, заедно с нарасналата платежоспособност на клиента.  Членовете на групата взаимно се подбират и гарантират един на друг одобрените кредити. Важно условие е членовете на групата да се познават добре и да си имат взаимно доверие.  

УСТОИ АД е пълноправен член на Европейската мрежа за микрофинансиране и Център за микрофинансиране
„Бизнес кредит 1” е търговска марка на УСТОИ АД УСТОИ АД е администратор на лични данни по ЗЗЛД рег.Nо.15466/03.08.2011 г УСТОИ АД е НБФИ съгласно ЗКИ рег. Nо: BGR00098

Финансирането се предоставя посредством "Европейския механизъм за микрофинансиране ПРОГРЕС" създаден от Европейския Съюз

.
УСТОИ АД е създадено с подкрепата на:
Приема плащания с Visa и MasterCard
Резултат с изображение за visa

УСТОИ АД 2016 Всички права запазени.
Powered by Website.bg